Vol547模特小夕juju江浙沪旅拍眼镜OL主题半脱秀完美身材诱惑写真87P小夕juju美媛馆

Vol547模特小夕juju江浙沪旅拍眼镜OL主题半脱秀完美身材诱惑写真87P小夕juju美媛馆

 若色赤痛,恶寒发热,用活命饮加麻黄。一小儿流注愈而大便秘结,发热作渴,两颐赤色。

一小儿患此,砭之而愈,但面赤作呕饮冷,余谓胃经热毒未解,先用仙方活命饮,又用清热一小儿腿上患之,神思如故,乳食如常,余谓毒发于肌表,令急砭出毒血自愈。一小儿痘,寒战切牙,泻渴腹胀,手足冷,时仲夏,饮沸汤口不知热,先君谓脾气虚寒,用十二味异功散,一剂顿安;又用五味异功散,调补而愈;再用参四圣散而痊。

其血气实而托里,血气虚而宣毒者,多致有误。脓溃肿消,水鲜不臭,乃邪气去,而胃气平复,三善也。

敷药六仙散治诸疳疮疥。彼欲速效,乃外用生肌散反助其邪,致生瘀肉,填塞疮口,半载不愈。

一小儿十六岁,痘色白,脉虚浮,按之甚微而短,形气倦怠,饮食少思,此血气虚弱,用紫草木香散,内人参五钱十剂,色微赤;又用独参汤而贯。一女子臂患疮出血,余谓血虚,用圣愈汤而愈。

又方用白矾于灯上烧汁,滴于痛处,或用贝母末,酒调服之,神效。一小儿项间及四肢结核,久溃不敛,形体骨立,大便不调,小便频数,此肝脾疳症,用九味芦荟丸、补中益气汤而一小儿十四岁患此,脓水清稀,肌体骨立,晡热盗汗,口干咳痰,此肾水不能生肝木也,用六味地黄丸、补中益气汤。

Leave a Reply